ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៦៥ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា សំរាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៩ ជូន​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ឧសភា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ