ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥៥ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​នីតិវិធី នៃ​ការ​ផ្តល់​ប្រាក់​បុរេប្រទាន សំរាប់​ចំណាយ ថវិកា​ចរន្ត និង ចំណាយ​ថវិកា​វិនិយោគ​សាធារណៈ
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ឧសភា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ