ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៥១ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​គណនី​ឯកជនភាវូបនីយកម្ម​សហគ្រាស​សាធារណៈ
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ឧសភា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ