ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៤៤ អនក្រ.បក ស្តី​ពី​ការ​បែង​ចែក​ចំណាយ​ថវិកា​ទូទៅ​របស់​រដ្ឋ តាម​ជំពូក នៃ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​កែតម្រូវ​នៃ​ច្បាប់​ស្តីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ សំរាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០០៩
ថ្ងៃទី៩ ខែ​ឧសភា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ