ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា ពី​ជំពូក ០៩ នៃ​ខ្ទង់​ចំណាយ​មិនទាន់​បែង​ចែក មក​ជំពូក ៦៥ ជូន​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ផ្នែក​សន្ដិសុខ​សាធារណៈ សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ