ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៣១ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។
ថ្ងៃទី៩ ខែ​សីហា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ