ឯកសារ

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១២ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១១ ជូន​ទីស្ដី​ការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មីនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ