ឯកសារ

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៨៨ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្ដីទីការរៀបចំ និង​ការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ