ឯកសារ

អនុក្រឹត្យលេខ ២៦៨ អនក្រ.បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ស្ដីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥ ។
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មករា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ