ឯកសារ

អនុក្រឹត្យលេខ ២១៣ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩
ថ្ងៃទី៩ ខែ​កញ្ញា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ