ឯកសារ

អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៦ អនក្រ.បក ស្ដីពី ការផ្ទេរ​ឥណទាន​ថវិកា របស់​ទីស្ដី​ការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង ឆ្នាំ ២០០៩
ថ្ងៃទី៩ ខែ​កញ្ញា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ