ឯកសារ

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៧ អនក្រ.បក របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ស្ដីពី​ប្រតិទិន​ឈប់​សម្រាក​ការងារ​របស់​មន្ត្រី​រាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៦ ។
ថ្ងៃទី៧ ខែ​ធ្នូ ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ