ឯកសារ

អនុក្រឹត្យលេខៈ ១៩ អនក្រ.បក ស្ដីពីការផ្ដល់ឥណទានថវិកាសំរាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៩ ជូនទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មករា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ