ឯកសារ

ស្ថិតិហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ Excel ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ (GFS in Excel for October 2023)
ថ្ងៃទី២២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ