ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បានបង្ហាញ​ថា នៅ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​បាន​បន្ត​ថយចុះ​ចំនួន ០,៧ ភាគរយ ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ។ ជារួម​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៤ អតិផរណា​មធ្យម​ប្រចាំឆ្នាំ (year average) មាន​កំរិត ៣,៩ ភាគរយ និង​អតិផរណា​ប្រចាំឆ្នាំ (year on year) មាន​អត្រា ១,១ ភាគរយ។
ថ្ងៃទី៦ ខែ​មីនា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ