ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៥ តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញ​ថា នៅខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​បាន​ថយចុះ ០,៤% ធៀប​ទៅ​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ក្នុងនោះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ផ្ទះ​សំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀតបាន​ធ្លាក់ចុះ ១,៥% សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ការ​ដឹកជញ្ជូនធ្លាក់ចុះ ៤,៦% និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​គមនាគមន៍​បាន​ធ្លាក់ចុះ ០,៥%។ កា​រ​ធ្លាក់​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃនេះ ជាពិសេស​ថ្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​បានជម្រុញឱ្យ​ថ្លៃទំនិញ សេវាកម្ម និង​ផលិតកម្ម​ពាក់ពន្ធ​មួយ​ចំនួនទៀត​បាន​ធ្លាក់ចុះទាប ជាបច្ច័យល្អ​សម្រាប់​ការ​សម្រួល​ដល់​សកម្មភាព​ការដឹកជញ្ជូន​ពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ។
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ