ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញ​ថា នៅខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​បានកើនឡើង ០,១% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ។ ជាការ​សង្កេត សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​នៅក្នុងខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលបាន​កើនឡើងនេះ មានសភាពចំរុះ គឺ​មកពី​វិសមភាព​នៃ​ការផ្គត់ផ្គង់ និង​ពីឥទ្ធិពល​នៃ​ការ​កែ​សម្រួល​អត្រា​អាករពិសេស ការ​រឹតបន្ដឹង​វិធាន​ការរដ្ឋបាល​លើការ​ប្រមូល​ពន្ធ និង​ការ​បង្កើន​ប្រាក់​បៀរវត្សរ៍​ជាដើម។
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ