ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មេសា ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​បង្ហាញ​ថា នៅខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​បានកើនឡើង ០,៧% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ ឬបានកើនឡើង ១,៣% ធៀបនឹង​១២ខែមុន។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញដែលបានកើនឡើង គឺមកពិវិសមភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់​ក្នុង​វិស័យ​ម្ហូប​អាហារ ការកើន​ឡើង​តម្លៃ​ប្រេង និង​ការកែសម្រួលអត្រាអាករ​ពិសេស។
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ