ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,១% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ ឬបានកើនឡើង ១,០% ធៀបនឹង​១២ខែមុន។ តាមការសង្កេត ស្ទើរ​គ្រប់​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ស្ថិត​នៅនឹង ឬ មាន​ការថយចុះ លើកលែងតែសន្ទស្សន៍​ថ្លៃដឹក​ជញ្ជូនមួយទេ ដែលបានកើនឡើង ១,៣% នៅក្នុងខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ។
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ