ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៥តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់នៅភ្នំពេញ នៅខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ​បានកើនឡើង ០,២% ធៀបនឹងខែ​កន្លងទៅ។ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញ​ស្ទើរគ្រប់មុខ​មាន​ការ​កើនឡើងតិចតួច​ប៉ុណ្ណោះ និង​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​មួយចំនួន​បាន​ធ្លាក់ចុះ ដូចជា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត សន្ទស្សន៍ថ្លៃគ្រឿងសង្ហារឹម​សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និង​ការថែទាំ និង​សន្ទស្សន៍ថ្លៃគមនាគមន៍។ បើធៀប​ឆ្នាំមុន សន្ទស្សន៍​ថ្លៃកើនឡើង ០,៧%។
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ