ឯកសារ

ស្ថានភាព​អតិផរណា​នៅ​ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ នៅ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ តាម​ប្រភពពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​នៃ​ក្រសួងផែនការ​បង្ហាញថា សន្ទស្សន៍​ថ្លៃទំនិញ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ភ្នំពេញ​បាន​ថយចុះ​ចំនួន ០,៨% ធៀប​នឹង​ខែ​កន្លងទៅ ប៉ុន្តែ​បាន​កើនឡើង ២,៤% បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង១២ខែមុន។
ថ្ងៃទី៦ ខែ​មករា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ