ឯកសារ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​លេខ ០១១ សហវ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ របស់​គណៈ​កម្មាធិការគោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាមរយៈ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាប្រធាន​នៃគណៈកម្មាធិការ ស្ដីពី​ទិន្នន័យ​នៃ​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច (ផសស) ឆ្នាំ ២០១២ និង​ការ​ព្យាករណ៍​កំណើន ផសស ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​សីហា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ