ឯកសារ

សេចក្ដី​សម្រេច លេខ ៤០ សសរ ចុះថ្ងៃទី ០៤​ ខែ កក្កដា ​ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​រៀបចំ និង​សម្រប​សម្រួល «វេទិកា​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​លើកទី៤» ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ