ឯកសារ

សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ៤១ សសរ ស្ដី​ពី​ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​ជាក់​ស្ដែង​របស់​អាជ្ញាធរ​ទន្លេ​សាប
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កក្កដា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ