ឯកសារ

សេចក្ដី​សម្រេចលេខ ៥៧.សសរ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការ​គ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ ។
ថ្ងៃទី៣ ខែ​មករា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ