ឯកសារ

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​លេខ ០០១ សហវ.លសា ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​លទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​តាម​រយៈ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មីនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ