ឯកសារ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង លេខ ០០៦ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការអនុវត្ដ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ។
ថ្ងៃទី៥ ខែ​សីហា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ