ឯកសារ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង សម្រាប់រៀបចំផែនការសកម្មភាព និង តាមដាន ការអនុវត្តការងារកៀរគរ និង គ្រប់គ្រងចំណូលពីប្រេង ឧស្ម័ន និងធនធានរ៉ែដទៃទៀត
ថ្ងៃទី៥ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ