ឯកសារ

សេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពី ការចូលរួមប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្មអារក្នុងស្រុកឱ្យអស់លទ្ធភាព ក្នុងគ្រប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការដ្ឋានសំណង់នានា ដែលប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋ
ថ្ងៃទី២១ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ