ឯកសារ

សេចក្ដីណែនាំ លេខ ០១៤ សហវ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពីគោលការណ៍ផ្ដល់​ការសម្រេច​លើ​សំណើសុំ​អនុញ្ញាត​ច្បាប់​ឈប់​គ្រប់ប្រភេទ​ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មករា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ