ឯកសារ

សេចក្ដីជូន​ដំណឹង​លេខ ៦០ សជណ.ស ស្ដីពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី១០ ខែ​សីហា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ