ឯកសារ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៣០ សហវ.អពដ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​ពន្យារ​ពេល​លើកទី២ សម្រាប់​ការ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលនទ្រព្យ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១១ ។
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ