ឯកសារ

សុន្ទរកថា និង​ឯកសារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ស្ដីពី «ការ​ណែនាំ​នីតិវិធី​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​រដ្ឋាភិបាល» នៅ​ភ្នំពេញ សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៤-៧ និង ១០-១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ និង នៅ​សៀមរាប សណ្ឋាគារ Allson Angkor Paradise ថ្ងៃទី ១៨-១៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១០
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មិថុនា ២០១០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ