ឯកសារ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ៣៦៥/១១ ក.អ.ក ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​នីតិវិធី​ក្នុង​ការ​សុំ​ពន្យារ ផ្អាក ព្យួរ ឬ​បញ្ឈប់​សកម្មភាព​វិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន ។
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មីនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ