ឯកសារ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០៨ សរណន ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី ការ​រៀបចំ​សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១២ ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​មិថុនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ