ឯកសារ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០១០ សហវ ចុះថ្ងៃទី ០៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​នីតិវិធី​បច្ចេកទេស​នៃ​ការ​រៀបចំ​គម្រោង​ថវិកា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឆ្នាំ ២០១២ ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​សីហា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ