ឯកសារ

សារាចរ​ណែនាំ​លេខ ០០៨ សហវ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដី​ពី​នីតិវិធី​គ្រប់គ្រង និង​ត្រួត​ពិនិត្យ ការ​ដឹក​ជញ្ជូន ចរាចរ សន្និធិ និង​ការ​កាន់​រក្សា​ផលិតផល​តេល​សិលា ។
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មេសា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ