ឯកសារ

សារាចរ​ណែនាំ​បន្ថែម លេខ ០០២សហវ ស្ដី​ពី​កិច្ច​បញ្ជិការជ្ជទេយ្យបុរេប្រទាន​នៅ​តាម ក្រសួង​ស្ថាប័ន និង​មន្ទីរ-អង្គភាព​នៅ​ខេត្ត-រាជធានី
ថ្ងៃទី៣១ ខែ​ឧសភា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ