ឯកសារ

សារាចរណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង តាមបណ្ដាក្រសួង​ ស្ថាប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ
ថ្ងៃទី៤ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ