ឯកសារ

សារាចរណែនាំ លេខ ០០៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១១ ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​បង្កាន់​ដៃ​បង់​ប្រាក់ ។
ថ្ងៃទី២២ ខែ​មីនា ២០១១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ