ឯកសារ

សារាចរណែនាំលេខៈ ០១ សរណន ស្ដីអំពី ការពង្រឹងមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងតាមបណ្ដាក្រសួង ស្ថាប័ន និងសហគ្រាសសាធារណៈ
ថ្ងៃទី២៣ ខែ​មករា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ