ឯកសារ

លិខិត​លេខ ៩០៦៥ សហវ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ផែនការ​សវនកម្ម​ផ្ទៃ​ក្នុង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០១៣ ។
ថ្ងៃទី១០ ខែ​មករា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ