ឯកសារ

របាយការណ៍ ស្តីពី លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើវឌ្ឍភាព បញ្ហាប្រឈម និង ផែនការអនុវត្តគម្រោង FMIS
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​តុលា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ