ឯកសារ

របាយការណ៍ ស្តី​ពី លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាស​ទី ១ ការវាយតម្លៃ និង​លទ្ធផល​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ហិញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០២០​
ថ្ងៃទី៥ ខែ​សីហា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ