ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣ (GFS for August 2023)
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កញ្ញា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ