ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ (GFS for May 2023)
ថ្ងៃទី១៤ ខែ​កក្កដា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ