ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ (GFS for March 2023)
ថ្ងៃទី២១ ខែ​មិថុនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ