ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ (GFS for January 2023)
ថ្ងៃទី២១ ខែ​មីនា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ