ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for December)
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ