ឯកសារ

របាយការណ៍​ស្ថិតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ជាតិ ប្រចាំខែ​ តុលា ឆ្នាំ ២០២២ (GFS for October)
ថ្ងៃទី៥ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ